REGULAMIN STRONY WWW.INFONAJEM.PL

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Właścicielem strony internetowej www.infonajem.pl jest PFR Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie (00-032), ul. Przeskok 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000494251, posiadająca NIP: 7010412096, z kapitałem zakładowym w wysokości 68.500.000 zł, wpłaconym w całości („PFRN”).
2. Terminy pisane wielką literą w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie, o ile co innego nie wynika z treści Regulaminu:
a) Strona – strona internetowa www.infonajem.pl,
b) Treść – informacje zamieszczone na Stronie przez PFRN,
c) Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Stronę.

1. Operatorem Strony jest PFRN.

§2
Operator i zasady korzystania ze Strony

2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, przeznaczeniem Strony oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, osób trzecich oraz PFRN.
3. Treść zamieszczona na Stronie ma wyłącznie charakter informacyjny i marketingowy, nie może być
traktowana jako oferta, forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji.
4. W przypadku naruszenia §2 ust. 3 przez Użytkownika, PFRN podejmie wszelkie działania zmierzające do naprawienia szkody poniesionej przez PFRN w związku z tym naruszeniem.

§3
Odpowiedzialność za Treść
1. PFRN odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na Stronie.
2. Treść zawarta na Stronie została zamieszczona w dobrej wierze, jest na bieżąco aktualizowana oraz sporządzana w sposób staranny. PFRN nie ponosi odpowiedzialności za kompletność i aktualność zamieszczonej Treści. Wszelkie informacje zawarte na Stronie mogą być przedstawione w formie niepełnej, skróconej lub mogą nie być aktualne.
3. PFRN udziela wiążących informacji, zaleceń lub wyjaśnień wyłącznie w ramach komunikacji indywidualnej z Użytkownikiem telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
4. PFRN zastrzega sobie prawo zmiany Treści, jej uzupełniania, skracania lub całkowitej rezygnacji z jej publikacji w części lub w całości.
5. Strona posiada linki do stron podmiotów trzecich. PFRN nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach. Użytkownik decydując się na skorzystanie z linków zamieszczonych na Stronie, aby uzyskać dostęp do stron podmiotów trzecich, czyni to na własną odpowiedzialność.
6. PFRN usunie linki umieszczone na Stronie, korzystanie z których powoduje dostęp do stron
internetowych zawierających treści prawnie zakazane lub o wątpliwym charakterze, także jeśli otrzyma

stosowne powiadomienie od Użytkownika, z którego wynikać będzie, że korzystanie z linków powoduje dostęp do Stron internetowych zawierających treści prawnie zakazane lub o wątpliwym charakterze.
§ 4
Prawa autorskie
1. Zawartość Strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz PFRN lub osób uprawnionych.
2. Bez zgody PFRN, żadna część Strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki, zdjęcia) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, z zastrzeżeniem §4 ust. 3 poniżej.
3. Ściąganie i kopiowanie Treści znajdującej się na Stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku, chyba że w danym przypadku określono inaczej. Ustawianie hiperlinków na Stronie jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą PFRN.
4. Naruszenie praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością określoną w powszechnie
obowiązujących przepisach prawa.

§ 5
Zastrzeżenia techniczne
1. PFRN dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, jednakże gwarantuje, że Strona działać będzie bez awarii i przerw.
2. Przy cyfrowym przetwarzaniu danych mogą wystąpić błędy.
3. Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu Treści Strony.
4. PFRN nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym. Wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.

§ 6
Pliki tekstowe „cookies”
1. Na Stronie wykorzystywana jest technika ,,Cookies”, które są plikami tekstowymi, zapisywanymi ze strony lokalnie w pamięci przeglądarki na komputerze Użytkownika, mającymi na celu pobieranie danych statystycznych o korzystaniu ze Strony a także możliwość komfortowego użytkowania Strony.
2. Używane cookies nie zawierają żadnych danych osobowych użytkowników. Ustawione cookies Użytkownik może w każdej chwili skasować oraz korzystać ze Strony bez używania cookies. W tym celu należy skorzystać z opcji ,,wyłącz” znajdującej się w ustawieniach przeglądarki. Wyłączenie lub wyświetlanie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie Strony.

§ 7
Postanowienia końcowe
1. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności Strony, Użytkownik może zgłaszać je PFRN poprzez wysłanie e-maila na adres: kontakt@infonajem.pl
2. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia ich na Stronie.
3. Treść zawarta na Stronie jest przeznaczona dla obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. PFRN nie ponosi żadnej odpowiedzialności za właściwość i prawną dopuszczalność Treści dla użytkowników spoza obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie
przepisy polskiego prawa.