Zasiłek socjalny: kto może liczyć na wsparcie, w jakiej wysokości?

Zdjęcie: Depositphotos
Zasiłek socjalny: stały, okresowy czy celowy, to dla niektórych ostatnia deska ratunku. O zasiłek socjalny można ubiegać się w gminnym lub miejskim ośrodku pomocy społecznej. Co decyduje o przyznaniu tego typu finansowego wsparcia?

Różnego rodzaju pieniężne zasiłki socjalne adresowane są do osób, których sytuacja materialna jest szczególnie trudna, np. z powodu choroby czy bezrobocia. Jednak w okresie pandemii koranawirusa wielu osobom grozi utrata środków do życia. Do czasu wyjścia na prostą liczyć się więc może każda złotówka.

Po pierwsze, dodatek mieszkaniowy i energetyczny

Żeby opłacić mieszkanie warto ubiegać się w gminie o dodatek mieszkaniowy, który zmniejszy koszty nawet o kilkaset złotych. Dodatek mieszkaniowy nie jest zasiłkiem socjalnym dla najuboższych. O taki dodatek mogą wystąpić także osoby pracujące. W przypadku rodziny, jej zarobki nie mogą przekraczać zbytnio 1500 zł na osobę.

 

Ponadto – w razie przyznania dodatku mieszkaniowego – można ubiegać się równocześnie o dodatek energetyczny. W zależności od liczebności gospodarstwa domowego jego wysokość wynosi obecnie:

  • 11,37 zł – dla samotnej osoby,
  • 15,80 zł – dla gospodarstw od 2 do 4 osób,
  • 18,96 zł – dla gospodarstw liczących 5 osób i więcej.

Podobnie jak w przypadku dodatku mieszkaniowego stosowny wniosek trzeba złożyć w gminie (urzędzie dzielnicowym) lub ośrodku pomocy społecznej. Druk wniosku można otrzymać w urzędzie lub wydrukować formularz, który jest zamieszczony na jego stronie internetowej. Ponadto trzeba przedstawić umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Jakie są zasiłki socjalne i kto może je dostać?

Dodatek mieszkaniowy i energetyczne mogą jednak nie wystarczyć. Osobom, które znajdą się w trudnej sytuacji życiowej ośrodki pomocy społecznej oferują wiele form wsparcia. Przy czym wsparcie pieniężne polega głownie na wypłaceniu zasiłku socjalnego: stałego, okresowego i celowego.

Zgodnie ustawą o pomocy społecznej, żeby dostać zasiłek socjalny, trzeba spełnić kryterium dochodowe. Dla osoby samotnej ten próg wynosi 701 zł, a w przypadku rodziny – 528 zł na osobę (są to kwoty uznane przez rząd za minimum egzystencji, rada gminy może je jednak podwyższyć).

Zasiłek stały – adresowany jest do osób, które np. z powodu wieku (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn) nie są w stanie podjąć pracy, która zapewniałaby uzyskanie wspomnianego minimum egzystencji. Co ważne, osoby te nie mogą pobierać emerytury ani renty. Kwota tego rodzaju zasiłku socjalnego stanowi różnicę między kryterium dochodowym, a dochodem. W przypadku rodziny chodzi o kryterium i dochód na osobę. Dokładna kwota zasiłku stałego zależy od indywidualnej decyzji urzędnika socjalnego. Ustawowo wartość świadczenia nie może być niższa niż 30 zł. W przypadku osoby samotnej zasiłek nie może przekraczać 645 zł.

Zasiłek okresowy – można go otrzymać w przypadku długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia oraz w okresie oczekiwania na przyznanie renty lub emerytury. Mechanizm obliczania tego rodzaju zasiłku socjalnego jest taki sam jak przy zasiłku stałym. Jednak maksymalny kwota dla osoby samotnej jest niższa, bo wynosi 418 zł miesięcznie. Niższa jest też minimalna wysokość zasiłku okresowego – 20 zł. Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej.

Zasiłek celowy – jest on bowiem przyznawany jednorazowo na sfinansowanie lub dofinansowanie konkretnego celu. W grę wchodzi m.in. zakup leków, żywności, opału, odzieży. Taki zasiłek może także zostać przyznany na pokrycie wydatków powstałych w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej.

Uwaga! W wyjątkowych przypadkach zasiłek celowy może zostać przyznany mimo niespełnienia kryterium dochodowego. Np. gdy osoba ubiegająca się o zasiłek celowy zobowiąże się do zwrotu części lub całości kwoty zasiłku, albo gdy wysokość zasiłku nie przekraczałaby kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Dodajmy, że wysokość zasiłku celowego – zwykle jest to kilkaset złotych – jest uznaniowa i zależy od możliwości finansowych danego ośrodka pomocy społecznej oraz od sytuacji materialnej osoby lub domowników ubiegającej się o pomoc.

Gdzie i jak załatwia się zasiłek socjalny?

Prośbę o tego typu wsparcie należy złożyć w gminnym lub miejskim ośrodku pomocy społecznej. Można to zrobić pisemnie (także drogą elektroniczną) lub telefonicznie. Następnie w ciągu 14 dni (lub 2 dni w sytuacjach szczególnie pilnych) osobę lub rodzinę starającą się o zasiłek socjalny odwiedzi w jej mieszkaniu pracownik socjalny, aby przeprowadzić tzw. wywiad środowiskowy.

 

Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie w oparciu o informacje ustalone w wywiadzie oraz dokumenty i oświadczenia, których zażąda pracownik socjalny. Na ich podstawie oceni on sytuację: rodzinną, zdrowotną, mieszkaniową, majątkową i zawodową.

Jeśli się okaże, że sytuacja majątkowa nie jest tak zła, jak wskazywałby na to dochód, kierownik ośrodka pomocy społecznej może odmówić przyznania zasiłku socjalnego. Z odmową przyznania zasiłku musi się też liczyć osoba, u której pracownik socjalny stwierdzi np. alkoholizm, albo uchylanie się od pracy.

Osoba starająca się o zasiłek socjalny może odwołać się od niekorzystnej dla niej decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego.

Podstawa prawna do ubiegania się o zasiłek socjalny

 

 

 

 

 

 

Informacje o zasiłkach socjalnych w wybranych miastach: