Warunki techniczne 2020: automatyczna regulacja temperatury w każdym pomieszczeniu! Co nowego w warunkach technicznych?

Zdjęcie: Depositphotos
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki, mają być dostosowane do przepisów unijnych. Nowością w warunkach technicznych będzie wymóg stosowania automatycznej regulacji temperatury w każdym z pomieszczeń oraz możliwość zainstalowania punktu ładowania pojazdu elektrycznego w każdym miejscu parkingowym w garażu.

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jest obecnie konsultowany z organizacjami, które zrzeszają osoby oraz firmy z branży nieruchomościowej i budowlanej.

Jakie zmiany w warunkach technicznych?

W projekcie nowelizacji warunków technicznych, który przygotowało Ministerstwo Rozwoju, wprowadzony został wymóg zaopatrzenia instalacji ogrzewczych w urządzenia, które „automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w strefie ogrzewanej, jeżeli jest to możliwe z technicznego punktu widzenia i uzasadnione ekonomicznie”. To wymaganie ma dotyczyć nie tylko nowych, ale także już istniejących budynków w przypadku wymiany źródła ciepła. Druga poprawka ma wymusić zapewnienie w budynkach infrastruktury „na potrzeby ładowania pojazdów elektrycznych”.

Uwagi PZFD do warunków technicznych

Radca Prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD) Przemysław Dziąg zwraca uwagę, że proponowane przepisy nie są precyzyjne. Np. jak rozumieć pojęcie „urządzenia, które automatycznie regulują temperaturę”. Czy takimi urządzeniami są głowice termostatyczne na grzejnikach?

Niejasne jest też określenie „[…] gdzie jest to technicznie możliwe i uzasadnione ekonomicznie”. Jakie warunki i przesłanki mają decydować o tym, czy dane rozwiązanie jest uzasadnione ekonomiczne?

– Brak precyzyjnego zdefiniowania tych pojęć może powodować praktyczne problemy – mówi mec. Dziąg.

I wyjaśnia, że organ administracji architektoniczno-budowlanej, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności projektu zagospodarowania terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi. Inwestor będzie miał problem, jeśli nadzór budowlany uzna, że zaprojektowane instalacje i urządzenia nie spełniają wymogów warunków technicznych.

Punkty ładowania w warunkach technicznych

Wątpliwości PZFD wzbudza także przepis, który ma wymóc na inwestorach budowę infrastruktury na potrzeby ładowania pojazdów elektrycznych. Dyrektywa UE (2018/844/UE) reguluje tę kwestię w odniesieniu do nowych budynków mieszkalnych oraz budynków mieszkalnych poddawanych ważniejszym renowacjom, do których należy więcej niż dziesięć miejsc parkingowych.

Przepisy unijne wymagają, żeby każde takie miejsce miało zapewnioną „instalację infrastruktury kanałowej na przewody elektryczne”. Chodzi o to, żeby w przyszłości można było zainstalować punkt ładowania dla pojazdów elektrycznych. Zdaniem mec. Dziąga, z projektu nowelizacji warunków technicznych nie wynika wprost, o jaki zakres infrastruktury chodzi.

– W takim ujęciu przepisu mogą pojawiać się wątpliwości, czy pod pojęciem infrastruktury należy rozumieć również, oprócz przepustów, całe okablowanie. Dyrektywa mówi jedynie o kanałach, nie wymagając instalowania kabli – mówi radca prawny PZFD.

Okres przejściowy dla warunków technicznych

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych przewiduje 14-dniowy okres vacatio legis. Jednak nowe wymogi nie dotyczyłyby budynków, na które przed dniem wejście w życie noweli:

  • został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę, wniosek o pozwolenie na wznowienie robót budowlanych lub wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego;
  • zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
  • została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

PZFD postuluje, żeby okres vacatio legis wynosił przynajmniej 3-4 miesiące. Mniej więcej tyle trwa bowiem proces projektowy, będący podstawą złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę.

– Dwutygodniowy okres vacatio legis spowoduje, że te wszystkie projekty, które zostały już opracowane, będą musiały zostać odpowiednio skorygowane o zmieniane przepisy, o ile wnioskodawca nie zdążył złożyć wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę przed wejściem w życie zmienianych przepisów – wyjaśnia mec. Dziąg.

I dodaje, że oznaczałoby dodatkowe koszty, których inwestorzy nie zakładali.

  • Projekt nowelizacji rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie można przeczytać na stronie Rządowego Centrum Legislacji
Energooszczędność w warunkach technicznych

Od 31 grudnia 2020 r. w warunkach technicznych zaostrzone zostaną parametry energetyczne budynków mieszkalnych, co przełoży się na koszty ich budowy. Chodzi o wartości współczynnika przenikania ciepła U dla poszczególnych przegród budynku oraz wartości współczynnika Ep. Określa on maksymalne roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia. Obecnie maksymalna wartość współczynnika Ep wynosi 95 kWh/m2 rocznie. Od 2021 r. nie będzie on mógł przekraczać w przypadku budynków wielorodzinnych 65 kWh/m2 na rok. Każdy nowy budynek mieszkalny będzie musiał być nie tylko dobrze ocieplony. Spełnienie wymagania warunków technicznych będzie wymagało zastosowania urządzenia korzystającego z energii odnawialnej.